Informace poskytované v souladu s GDPR

Informace poskytované subjektu údajů v souladu s čl. 13 GDPR

(dále jen „Informace“)

 

Společnost It’s my life Diet, IČ: 06580092, sídlem: Plotní 332/73, Komárov, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 102933 jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, tj. s účinností od 25.5.2018 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

 

Dle čl. 13 Nařízení je správce osobních údajů povinen v okamžiku získání osobních údajů poskytnout subjektu údajů (tedy Vám) tyto níže uvedené informace, které Vám proto tímto coby subjektu údajů sdělujeme:

 

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je It’s my life Diet s.r.o., IČ: 06580092, sídlem: Plotní 332/73, Komárov, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 102933 (dále jen “Správce“).

Kontaktní údaje Správce jsou – adresa: Plotní 332/73, Komárov, 602 00 Brno, email: info@itsmylife.cz, tel.: +420 800 177 377.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Podle Nařízení je Správce povinen v souladu s čl. 37 Nařízení jmenovat tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřencem pro ochranu osobních údajů jmenovaným Správcem tak je It’s my life Diet s.r.o., IČ: 06580092, se sídlem Plotní 332/73, Komárov, 602 00 Brno, zapsána u Krajského soudu v Brně C 105889, email: info@itsmylife.cz, tel+420 800 177 377.

Účel a právní titul zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

Osobní údaje zákazníků o jejich zdravotním stavu za účelem poskytování služeb v oblasti nutričního a výživového poradenství Správce jsou zpracovávány na základě jejich výslovného souhlasu dle čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení. Zákazník může tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu může být provedeno jakoukoliv cestou uvedenou v čl. 4 tohoto dokumentu. Stejně tak s písemným souhlasem zákazníka mohou být jeho předem definované osobní údaje umístěny na naše webové stránky, popřípadě na sociální sítě.

V rámci jednání o uzavření smlouvy nebo pro plnění smlouvy s daným subjektem údajů (zaměstnanci, dodavatelé, zákazníci) jsou osobní údaje zpracovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

Osobní údaje (vyjma údajů o zdravotním stavu zákazníků Správce) jsou zpracovávány z naší strany také za účelem plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1, písm. c) Nařízení, např. ke státním orgánům (např. správcům daně pro výkon správy daní, soudům, exekutorům, notářům), pro plnění zákonných povinností vyplývajících ze zvláštních předpisů.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu

Pokud bude Správce zpracovávat osobní údaje na základě Vašeho výslovného souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, má subjekt údajů (tedy Vy) právo tento svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Souhlas lze odvolat způsobem, kterým byl Vámi udělen, popřípadě osobně v úředních hodinách na adrese Plotní 332/73, Komárov, 602 00 Brno, písemně na téže adrese nebo prostřednictvím emailové adresy pinfo@itsmylife.cz či telefonicky na číslo +420 6800 177 377.

Ode dne, kdy je odvolání souhlasu ze strany subjektu údajů oznámeno Správci, může Správce zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků, jak jsou popsány výše.

Oprávněné zájmy Správce v případě zpracování založeného na základě oprávněných zájmů Správce

Osobní údaje (vyjma osobních údajů o zdravotním stavu zákazníků) jsou dále zpracovávány za účelem ochrany našich práv a právem chráněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, zejména vymáhání našich pohledávek, dále pro zabezpečení našich elektronických informačních systémů a pro účely pojistných statistik. Dále mohou být osobní údaje zpracovávány k využití přímého marketingu (tj. k zasílání nabídek o produktech, informací o nových produktech, pokud má subjekt údajů o takové informace zájem – tedy, neprojeví-li svůj nesouhlas).

 

Subjekt údajů má v případě zpracování osobních údajů za účelem ochrany oprávněných zájmů Správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení právo vznést vůči Správci námitku dle čl. 21 Nařízení. Správce v případě vznesení této Námitky osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Příjemci osobních údajů 

Osobní údaje zpracováváme sami prostřednictvím našich zaměstnanců nebo námi pověřených zpracovatelů na základě příslušné smlouvy v souladu s čl. 28 Nařízení. Ve všech případech však dbáme na to, aby byly zachovány všechny povinnosti, které nám jako správci a našim zpracovatelům vyplývají z platné legislativy a při předání dbáme, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti předaných osobních údajů nebo k jejich zneužití. 

Zpracovateli/příjemci osobních údajů jsou zejména:

– státní orgány a další instituce v rámci zákonných povinností, zejména orgány státní správy, soudy, správce daně, orgány činné v trestním řízení, orgány sociálního zabezpečení, exekutoři, notáři, Česká asociace pojišťoven, pojišťovny),

– provozovatelé poboček It’s my life Diet s.r.o., a to pouze ti konkrétní provozovatelé, které v rámci poskytování služeb výživového poradenství navštěvujete, a pouze za tímto účelem,

– společnost spravující informační systém Správce a společnost zajišťující Správci IT servis,

– s Vaším předchozím souhlasem nebo na Váš příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty dalším subjektům,

– s Vaším předchozím souhlasem mohou být Vaše předem definované osobní údaje umístěny na naše webové stránky, popřípadě na sociální sítě.

Úmysl Správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci a zpracování na základě automatizovaného zpracování

Osobní údaje námi zpracovávané nejsou předávány do zahraniční či jakékoliv mezinárodní organizaci. Při zpracování osobních údajů však nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování (tedy bez ingerence člověka), včetně profilování.

Doba, po kterou budou osobní údaje zpracovávány

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu, tj. po dobu existence možných nároků vyplývajících z uzavřené smlouvy (zákonné promlčecí doby) a dále po dobu, kterou jsme povinni je uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

Osobní údaje zákazníků (tedy i osobní údaje o zdravotním stavu) uchováváme po dobu, po kterou zákazník využívá služby Správce. V případě, že zákazník služby Správce nebude využívat kontinuálně po dobu 3 let, tj. uplyne doba 3 let od posledního využití služby zákazníkem na libovolné pobočce Správce, veškeré zpracovávané osobní údaje budou zničeny.

Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Dle Nařízení má subjekt údajů (tedy Vy) dále tyto práva, která může vykonat vůči Správci buď osobně na adrese Maříkova 1899/1, 612 00 Brno, písemně na téže adrese nebo prostřednictvím emailové adresy info@itsmylife.cz či telefonicky na číslo +420 800 177 377. Správce je povinen mu na tuto žádost odpovědět ve lhůtě 1 měsíce.

Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: Subjekt údajů má právo požádat Správce o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů ze strany Správce.

Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést u Správce námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů Správce nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků Správce.

Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od Správce a předat je jinému správci osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení. Tímto dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Bližší informace o těchto výše uvedených právech Subjektu údajů a jejich výkonu jsou k dispozici na webových stránkách www.itsmylife.cz, potažmo Vám budou předány kdykoliv v pracovní době na pobočce Správce.